Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov (GDPR)

Úvod

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.technicstart.com autor práv/owner Ildikó Csölleová - IDMT, 85107 Bratislava-Petržalka, Krásnohorská 3118/10, IČO: 41607686 Zapísaná v živnostenskom registri: Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 105-14652 (ďalej len "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ ").

Správcom osobných údajov užívateľa je prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovať osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.

Na zabezpečenie prevádzky internetového obchodu a najmä na doručovanie tovaru prevádzkovateľ vyžaduje od zákazníkov poskytnutie informácií, ktoré majú charakter osobných údajov.

Podmienkou zadania objednávky a vyplnenie rezervácie zákazníkom v internetovom obchode je jeho registrácia zákazníka na stránkach www.technicstart.com

Registrovaním sa rozumie zadanie informácií a osobných údajov zákazníkom prevádzkovateľovi na nižšie uvedené účely.

  • Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

Spracovania objednávky, dohodnutia služby, vystavenia daňového dokladu, vedenia účtovníctva, fakturácie, doručovania zásielky, informovania o doručovaní zásielky a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.technicstart.com v rozsahu: titul, meno, priezvisko, presná poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ak nakupujete ako právnická osoba tak aj IČO, IČ DPH, označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu.


Vytvorením užívateľského profilu alebo vyplnením objednávky za službu dáva zákazník súhlas na uchovanie a spracovanie zadaných údajov. Poskytnuté informácie slúžia výlučne na úkony súvisiace s poskytovanou službou a nebudú ďalej poskytované tretím osobám mimo rozsah nutný na dodanie tovaru a služby.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas zákazníka daný týmto prevádzkovateľovi ako správcovi v zmysle článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR"), plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností prevádzkovateľa podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Prevádzkovateľ údaje spracúva na účely fakturácie, plnenie úkonov v súvislosti s poskytovanou alebo objednanou službou, komunikácie s užívateľom nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, IP adresa a fakturačné údaje užívateľa.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22. GDPR.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutým predpokladom pre plnenie zmluvy, keďže prevádzkovateľ tak nemôže plniť svoje povinnosti súvisiace s daným typom služby.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe a to spracovateľskou zmluvou uzatvorenou medzi prevádzkovateľom www.technicstart.com a dodávateľom prevádzkových technických služieb (server, cookies, eshop, email a iné) spoločnosti webnode.sk (cz).

  • Nakladanie s údajmi

Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca potrebná pre plnenie zadanej objednávky a kúpnej zmluvy a pre plnenie zákonom určených povinností, ktorými sú najmä pošta alebo prepravcovia (meno, priezvisko, adresa na dodanie tovaru), alebo banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena a priezviska), k čomu zákazník dáva svoj súhlas.

Prevádzkovateľ poskytuje tieto údaje vždy jednorazovo pre plnenie konkrétnej objednávky a kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ chráni databázu osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Prevádzkovateľ osobné údaje spracováva osobné údaje zákazníkov len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít a v súlade s dobrými mravmi. Okrem hore uvedených osobných údajov, nespracúva a ani nezhromažďuje žiadne iné osobné údaje týkajúce sa zákazníka.

  • Spoločné ustanovenia

Ochrana osobných údajov zákazníka sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje zákazníka spracúvané, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov zákazníka, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Prevádzkovateľ postupuje tak, aby zákazník, ktorého osobné údaje sa spracovávajú alebo archivujú neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne zákazníkom prevádzkovateľovi, za účelom splnenia objednávky, kúpnej zmluvy sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

Osobné údaje zákazníka je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníka.

Zákazník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu, pritom si je vedomí toho, že ako kupujúci je oprávnený vyššie uvedené súhlasy kedykoľvek odvolať písomnou formou.

  • Záverečné ustanovenia

Tento dokument je platný a účinný od 1.7.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo ho zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny znenia dokumentu je splnená umiestnením na internetovej stránke www.technicstart.com